GDPR


Databeskyttelsesforordningen (også kaldet persondataforordningen) er en EU-forordning, som har til formål at styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i Den Europæiske Union (EU). Forordningen ses også ofte omtalt blot som GDPR baseret på forkortelsen af det formelle engelske navn (General Data Protection Regulation).

Vi lever op til reglerne for GDPR ved at sørge for at alle data i Here2Treat er krypteret. Ingen medarbejdere eller anden tredjemand har mulighed for at læse journaler.

Dataansvarlig

Here2Treat er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger og omfatter følgende virksomhed:

- Here2Treat.com ApS CVR 41247584

Vi skal oplyse dig om de situationer hvor vi gemmer data, selvom data ikke kan henføre til at genkende et enkelt individ. Her følger eksempler:

-Alder. Indsamles i grupper 0-10,11-20,21-30 osv.... Såldes ved vi hvilket diagnoser der findes i en aldersgruppe.

- Helbredsoplysninger. Alle data er krypteret.

Vi kan udveksle dine personoplysninger med:

Forsikringsselskaber, hvis behandlingen betales af disse. Forsikringsselskabet kan læse det aktuelle journalnotat. Dette er en forudsætning for håndteringen.

Praktiserende læge eller speciallæge. De vil kunne læse aktuelle journalnotat.

Der kan i forbindelse med undersøgelsen være behov for at kigge på sundhedsdata via Sundhed.dk. I dette tilfælde kan du oplyse dit CPR til lægen der vil slå data op. Du vil i den situation skulle give dit samtykke. Det drejer sig fx om blodprøvesvar, røntgensvar mv.

Frister for sletning og opbevaring af persondata

Patientjournaler

Alle patientjournaler bliver opbevaret i henhold til 'Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler".

Patientdata skal i henhold til journalbekendtgørelsen opbevares i minimum 10 år. Patientjournaler slettes 10 år efter den seneste optegnelse er indført i patientjournalen, medmindre et legitimt formål tilsiger at opbevare en patientjournal efter opbevaringens udløb. Patientjournaler af betydning for en klage-, tilsyns-. eller erstatningssag opbevares, så længe vedkomnes sag verserer efter opbevaringens udløb.

Bogføringsmateriale

Fakturaer vedr. patienter, oprettes og dannes som en del af patientjournalen og slettes først, når opbevaringsperioden efter journalbekendtgørelsen er udløbet.

Data i here2treat gemmes hos Microsoft i et Azure datacenter i Europa.

Bogføringsmateriale, der ikke er en del af en patientjournal, slettes når opbevaringsperioden på 5 år plus indeværende år efter bogføringsloven er udløbet.

Klageinstans

Du har mulighed for at klage over vores behandling af dine personoplysninger til datatilsynet.

Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang her: www.datatilsynet.dk